แบบฟอร์มลงทะเบียน (คู่มือการใช้งานระบบ)


ชื่อกรม/หน่วยงาน *

ระบุชื่อหน่วยงาน

ตัวอย่างเช่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานระดับอำเภอ หรือระดับตำบล

ชื่อผู้ลงทะเบียน *

นามสกุล *

ช่องทางติดต่อ


อีเมล (เพื่อรับ user/password) *

หมายเลขโทรศัพท์ *


Username/Password นี้ นำไปใช้สำหรับการ login เข้าแอปพลิเคชัน สำหรับปักหมุด "Longdo Map" และ ระบบสำรวจบริการภาครัฐ


หากมีปัญหาในการใช้งาน

กรุณาติดต่อ contact@dga.or.th หรือ โทร (+66) 0 2612 6060